ALGEMENE VOORWAARDEN | ORIGINAL NAILS

 

Artikel 1. Definities

Original Nails, gevestigd te Borne, KvK-nummer 53409485  wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Salon.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan salon tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Salon waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Salon in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Offertes

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. 

Salon kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4. Tarieven en betalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Op de offerte staat de prijs van het gekozen product of pakket, inclusief of exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en parkeerkosten en materiaalkosten, zullen apart worden gefactureerd.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Salon berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Salon op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 

Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Salon is gerechtigd een aanbetaling te vergen en in termijnen te factureren. Salon is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

Bij de aanschaf van online producten zal er pas toegang worden verschaft na het voldoen van een eerste betaling.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Salon heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opleider op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Voor het definitief inschrijven van de vakopleiding is een aanbetaling vereist. Zodra de aanbetaling is voldaan sta je definitief ingeschreven. Indien de opleiding door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. 

Original Nails is niet BTW plichtig. Hierdoor zal geen BTW vermeld staan op de factuur. 


Artikel 5. Informatieverstrekking

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan salon.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Salon zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Klant vrijwaart salon voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Salon voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Daarnaast kan opleider geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen.

Doordat enkele diensten van opleider online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Salon stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien Salon onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten of zal, indien noodzakelijk, voor vervanging worden gezorgd.

Indien een minimum aantal benodigde deelnemers voor een opleiding, training of andere werkzaamheden niet wordt gehaald, is salon gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Klant krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor een andere datum of de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Indien salon de werkzaamheden niet in persoon kan uitvoeren, kan worden besloten de werkzaamheden online voort te zetten. Dit geeft klant geen recht op enige restitutie.

Klant heeft het recht de overeenkomst voor de vakopleiding binnen 14 dagen na ondertekening te ontbinden, mits de 1e lesdag nog niet is begonnen. Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren tijdens de overeengekomen looptijd, blijft de betalingsverplichting tot stand, tenzij anders overeengekomen.

Bij het verstek laten gaan van een lesdag zonder afmelding, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8. Online training

Indien het aanbod wordt aanvaard en een training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

Klant ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 

In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid bepaalde, kan opleider werken met een niet goed, geld terug garantie. opleider is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan deze garantie te verbinden die voorafgaande aan de cursus verduidelijkt zullen worden.

Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

Salon heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een online training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.

Salon voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.

Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opleider niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

Salon behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

Salon is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Salon. 

De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Salon. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Indien er een community aan een training is verbonden, verklaart klant geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Salon. 

Het staat Salon te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Salon behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 

In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Salon gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid schade

Salon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Salon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

Salon is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten, inclusief vertragingen, door leveranciers en overige derden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om materiaal tijdig te bestellen.

In het geval dat Salon een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Salon aan klant in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, of naar rato van de overeenkomst, in hoeverre dit door een rechter redelijk wordt geacht.

Klant vrijwaart Salon tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door Salon aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Salon. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Klant is gerechtigd beeld- en geluidsopnames te maken tijdens een training voor persoonlijk gebruik na mondelinge toestemming van Salon en indien de overige deelnemers hier ook toestemming voor hebben gegeven. 

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt Salon een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Salon toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. 

 

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13. Klachten

Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Salon. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14. Klachten vakopleiding

De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de Salon: info@originalnails.nl. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

De Salon geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht en zal deze binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt

Mocht partij niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door Salon dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. Het schriftelijke bezwaar dient te worden gericht aan: het Nagelgilde t.a.v. het bestuur, Artemisweg 145-A, 8239 DD Lelystad.  De beroepsinstantie bericht klager binnen 4 weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.  Eventuele consequenties worden door Salon snel afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.

 

Artikel 15. Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Salon is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opleider en betrokken derden 12 maanden.

 

Original Nails is niet BTW plichtig. Hierdoor zal geen BTW vermeld staan op de factuur.